فرم نظرسنجی
نام و نام خانوادگي *
نام شركت *
سمت *
تلفن تماس *
ايميل
1- میزان صحت و درستی مشخصه وزنی محصول *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
2- میزان رضایتمندی شما از مشخصات ظاهری محصول *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
3- میزان رضایتمندی از کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
4- میزان رضایتمندی نسبت به تحویل به موقع محصولات سفارش شده (با توجه به قرار داد تنظیم شده) *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
5- میزان رضایتمندی نسبت به سهولت دسترسی و ارتباط موثر شما با ما *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
6- میزان رضایتمندی از وضعیت پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
7- میزان رضایتمندی از سطح قیمت محصولات ارائه شده با توجه به کیفیت *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
8- میزان رضایتمندی از کیفیت بسته بندی محصولات شرکت *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
9- میزان رضایتمندی از نحوه برخورد پرسنل *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی
10- میزان رضایتمندی از شیوه اطلاع رسانی در خصوص محصولات جدید شرکت *
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
عالی
خیلی عالی