دستاورد 1


تولید نیروی برق
جهت استفاده از حرارت خروجی در طرح تولید آهن اسفنجی ، نیروگاه حرارتی تولید برق در امتداد دودکش خروجی واحدآهن اسفنجی قرار گرفته که از حرارت گاز خروجی حاصل از احیای سنگ آهن توسط دود کش این واحد ( تا بیش از 800 درجه سانتیگراد ) منبع گرمایشی و حرارتی نیروگاه تامین شده و بعد به محل تغذیه توربین های بخار نیروگاه رفته و توربین های نیروگاه را به چرخش در می آورد .