امور قراردادها


 

 

وظایف این واحد تطبیق مفاد قراردادها ( قبل و بعد از انعقاد) با ضوابط مقررات حقوقی می باشد بنحوی که در جریان مطالعه و پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه، روال پیش بینی شده برای آن به بهترین وجهی صورت پذیرد. در صورت بروز هر گونه اختلاف بین دستگاه نظارت و مهندسان مشاور طرف قراردادها، موظف است راه حل قانونی را تشخیص و به طرفین جهت اجرا ابلاغ نماید.

 

1.تهيه و تدوين اسناد حقوقي مانند قراردادها و الحاقيه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌هاي مربوط به كارفرمايان، پيمانكاران،مشاركت‌ها و ساير موارد.

2. جمع‌آوري قوانين، ضوابط و آئين‌نامه‌هاي مرجع و تهيه بانك اطلاعاتي قوانين و به روز كردن آنها.

3. انجام امور مربوط به قراردادها مانند اخذ مفاصاحساب، بيمه قراردادها، سپرده حسن انجام كار، ضمانت‌نامه‌ها، اوراق بهادار و پيش‌پرداخت‌ها.

4. پي‌گيري و نظارت بر تعهدات كارفرما و مشاوران و پیمانکاران در فازهاي مختلف و مقاطع مشخص.

5. نظارت بر صدور صورت وضعيت‌ها و پي‌گيري اخذ، كاهش و يا ابطال تعهدات و يا ضمانت‌نامه‌هاي موجود نزد كارفرما، به تناسب پيشرفت پروژه.

6.ارائه مشورتهاي لازم به مسئولين شركت در تهيه آئين نامه هاي داخلي شركت در صورت لزوم .

7.تهیه و تنظیم اسناد مناقصه.

8.تنظیم آگهی و هماهنگی با روزنامه ها.

9.تهیه و تنظیم و پیگیري مکاتبات اداري با و احدهاي ذیربط.

10.تهیه و تنظیم اسناد مزایده ها وفق ضوابط مربوطه.

11.انجام سایر امورات محوله برابر مقررات.