واحد اجرایی


1. سرپرستی واحدهاي تحت نظر ، تقسیم کار و هدایت آنان جهت حسن انجام وظایف و مسئولیتهاي محوله.

2. ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهاي تحت سرپرستی در زمینه برآورد دقیق نیازهاي تدارکاتی طرحها و پروژه ها ، جمع بندي و ارائه انها به معاونت ذیربط شرکت جهت اتخاذ تصمیم.

3. بررسی و ارائه گزارش درخصوص پرداختهاي انجام شده و همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه ها.

4. عضویت و نظارت بر روند کار کمیسیونهاي رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و حل اختلاف ، رسیدگی قطعی ، تنظیم دستور کارهاي خارج از پیمان.

5. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به رفع موانع و مشکلات مربوط به رسیدگی به تاخیرات پیمانکارن و همچنین چلسات و کمیسیونهاي پیمان و رسیدگی و مناقصات.

6. شرکت در جلسات کارگروه برنامه ریزي و اعلام نظرات جهت پیشبرد اصولی امور شرکت.

7. اعمال کنترل نهایی نسبت به برآوردهاي تهیه شده در واحد جهت تائید و ارسال آنها به امور قراردادها.

8. شرکت در جلسات رسیدگی به طرحها و تعیین حق الزحمه خدمات مشاورین در موارد ارجاعی.

9.انجام سایر امور ارجاعی برابر مقررات.