برنامه ریزی و کنترل پروژه


واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

روند رو به توسعه وگسترش صنايع درکشور و افزايش تدريجی طرحهای عمرانی جديد و پروژه های صنعتی مختلف موجب گردیده برنامه ريزی و کنترل پروژه بعنوان یکی از پارمترهای اصلی و مهم در حوزه مدیریت پروژه در بخش های عمرانی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد . لذا هدف سيستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ، هدايت پروژه بر طبق برنامه زمانبندی و بودجه تعيين شده جهت تامين اهداف و محصولات نهائی پروژه و ذخيره اطلاعات حاصله جهت استفاده در برنامه ریزی های آتی می باشد و متناسب با این هدف ، کار اصلی سيستم برنامه ريزی و کنترل پروژه عبارت است از : تهيه ، گردآوری ، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش ، طبقه بندی و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت برنامه ریزی های مورد نیاز در حوزه مدیریت پروژه . که اين سيستم بايد مدير پروژه را در بهينه کردن سه عامل زمان ، هزينه و کيفيت در اجرای پروژه ياری نمايد .

با توجه به مقدمه ای که به آن اشاره شد شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون نیز از بدو احداث ، مبنای کار خود را بر اساس استاندارد های مدیریت پروژه در بخش های مختلف قرار داده و در حوزه برنامه ریزی نیز واحد کنترل پروژه را بنا نهاده که اهم فعالیت های این واحد ، در پروژه احداث مجتمع ذوب آهن بیستون به شرح ذیل می باشد :

1 ) طراحی و تهیه برنامه زمانبندی کلی پروژه اعم از بخش سیویل ، سازه های فلزی ، نصب تجهیزات ، راه اندازی و بازرسی و درج اطلاعات مـاخوذه از واحدهای مختلف در این برنامه جهت استحصال خروجی پیشرفت پروژه

2 ) اخذ احجام و میزان کلیه امور پروژه اعم از امور فنی و مهندسی ، اجرایی و اداری جهت درج در برنامه زمانبندی و تهیه گزارش های مصور ( روزانه ، هفتگی ، ماهانه ) در هر یک از موارد فوق الذکر

3 ) اخذ برنامه زمانبندی اجرا از کلیه پرسنل مجری

4 ) پیگیری و اخذ گزارش کمی و کیفی کلیه قسمت های پروژه از واحد های مربوطه جهت انجام مطلوب تر و سریعتر امور جاری پروژه و همچنین درج در برنامه زمانبندی

5 ) انطباق امور اجرا شده با برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده و در صورت عدم انطباق ارائه گزارش به مدیریت پروژه جهت رفع خلل و مشکلات پیش آمده

6 ) کنترل کلیه موارد رسیده در جبهه های مختلف پروژه و تطابق آن با برنامه هدف بندی شده و استحصال درصد هریک از موارد به تفکیک و تهیه گزارش به مدیریت پروژه

7 ) استحصال خروجی برنامه زمانبندی به صورت نمودارهای مختلف استاندارد و ارائه آن به مدیران مربوطه

8 ) مشخص کردن دلایل تاخیر و یا تعجیل و تحلیل آن در کلیه امور برنامه ریزی شده و ارائه گزارش به مدیریت پروژه

9 ) تهیه و تدوین فرمت ها ، چک لیست ها و همچنین مستند سازی های پروژه جهت گزارش دهی و همچنین برنامه ریزی های سیستماتیک به منظور افزایش راندمان و بهروری واحد های مختلف پروژه