فرآيند SL/RN


 

 فرآيند SL/RN

سنگ آهن ورودي : بصورت كلوخه يا گندله

عامل احياكننده : ذغال سنگ كك نشو

نوع كوره احيا : كوره دوار Rotary Kiln

درجه حرارت احيا : حدود 1000 تا 1100 درجه سانتيگراد

سابقه فرآيند : از حدود سال 1980 ميلادي

ظرفيت بهينه : يك صدهزار تن براي هر مدول

فرآيند SL/RN روشي است كه در اين روش از كوره هاي دوار استفاده ميشود تحقيقات اوليه آن به حدود پس از جنگ جهاني دوم ميرسد كه شركتهاي مختلفي اعمم از اروپايي و آمريكايي در شكل دهي اين روش حضور داشته اند كه نام اين فرآينداز همين موضوع منشا گرفته است كه هر حرف آن اول نام يكي ازاين شركتها ميباشد . ولي بيشتر تحقيقا ت در كشور آلمان و توسط شركت Lurgi انجام گرفته است .

تكنولوژي توليد در كوره دوار قبل از آهن اسفنجي با فرآيند توليد سيمان و آهك طراحي و شروع به كار نموده است . در واقع توليد آهن در اين كوره ها بهينه سازي شده همان فرآند توليد سيمان و آهك ميباشد .

شنگ آهن در اين فرآيند بصورت كلوخه يا گندله همراه با دغال كك نشو و مقداري آهك و دولوميت جهت تعديل مقدار گورگرد موجو در ذغال سنگ از يك طرف كوره افقي دوار وارد آن ميشود . كوره احيا يك كوره افقي مايل بازاويه حدود 5 درجه ميباشد .

كوره دراثر سوختن ذغال و ورودهوا و نرمه ذغال سنگ تا حدود 1000 درجه گرم ميشود كه مواد شارژ شده در قسمت اول كوره پيشگرم شده و در قسمت دوم تا 92 درجه فلزي احيا مي گردد .

مواد احيا شده گرم پس از خروج از كوره وارد يك كوره دوار حنك كننده ميشوند تا درجه حرارت آنها پايين بيايد سپس با خروج از كوره خنك كننده و گذشتن از زير دستگاه جداكننده مغناطيسي مواد فلزي از خاكستر جداشده و براي انبار كردن يا انجام عمليات ذوب به كوره قوس منتقل گردد .

سنگ آهن مصرفي دركوره دوار دراين روش بدليل درفشار نبودن كلوخه هاي موادشارژ از حساسيت كوره هاي عمودي برخوردار نبوده و ميتوان از انواع سنگهاي آهن با دانه بندي كلوخه بين 6 تا 20 ميليمتر در اين كوره استفاده نمود . حركت كلوخه ها بصورت مداوم و به آرامي در داخل كوره افقي دوار ميباشد . عموماكلوخه خام مخلوط اط نزم سنگ آهن و نرمه ذغال و جسب سر ميباشد كه نتيجه بهتري بدر مرحله را دارد .

ذغال سنگ مورد استفاده چون از نوع ارزان بوده و قابليت تبديل به كك را ندارد بسيار در دسترس ميباشد . ذغال مورد استفاده ميتواند تا حدود 30 % مواد فرار داشته باشد و لي كربن آن نبايد كمتر از 45 % باشد .

دولوميت نيز بدليل كاهش اثر گوگرد موجود در ذغال سنگ به مواد شارژ اضافه ميگردد و همچنين باعث تسريع در عمليات احيا ميگردد .

ساختمان كوره افقي دوار

كوره دوار افقي مهمترين بحش واحد احياميباشد اين كوره متشكل از يك استوانه فولادي به قطر 3 الي 6 متر و طول 25 الي 80 متر بوده داخل آن آجرچيني شده و كوره با يك شيب ملايم 3-5 درجه روي چرخدنده هاي گرداننده نصب مي گردند . دماي منطقه احيا حدود 1075 درجه سانتيگراد ميباشد . بخاطر بالارفتن دماي كوره پودر ذغال از انتهاي خروجي كوره به داحل كوره تزريق ميگردد و در فواصل معين يك سري دريچخ جهت دمش هواي پروسس براي سوختن بهتر ذغال سنگ وتوليد گاز CO جهت احيا طراحي شده اند .

گاز پروسس گرم همرا به مقداري هواي آزاد از اين دريچه ها به داخل كوره تزريق ميگردند .

فرآيند SL/RN

 

فرآيند SL/RN